L’Espluga de Francolí ja compta amb l’Estudi de Mobilitat Urbana per potenciar la mobilitat sostenible, segura i accessible

Amb la voluntat de plantejar un model de mobilitat òptim, amb més accessibilitat i seguretat per al municipi, l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ja disposa de l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS) que fixa més d’una vintena de propostes orientades a afavorir la mobilitat dels vianants, equilibrar l’oferta d’aparcament dels residents i de la demanda de rotació, i també fer un ús més racional del vehicle privat. També posa el punt de mira en les voreres que no compleixen les amplades mínimes, per tal de poder suprimir barreres arquitectòniques.

 

La redacció d’aquest estudi, encarregat i coordinat des de la regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament i redactat per l’empresa DOYMO, es va culminar al gener del 2023 amb l’aprovació en el ple municipal, per acord unànime de tot el consistori, del document definitiu que permetrà executar actuacions per avançar cap a una mobilitat més sostenible a tot el municipi.

 

En el procés de redacció s’ha dut a terme una diagnosi de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana de l’Espluga de Francolí, incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania. A la memòria es determina la diagnosi tècnica de la situació actual del municipi, duta a terme segons cada mètode de desplaçament: a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle privat motoritzat. A més, també s’estudia la xarxa d’aparcaments i la seguretat viària. La participació ciutadana es va realitzar a través d’una enquesta oberta a tothom i amb la participació directa dels centres escolars del municipi.

 

Arran de les conclusions extretes, s’han estimat diverses propostes d’actuació per donar resposta als problemes de mobilitat detectats, agrupades en diferents àmbits en funció del camp de la mobilitat a la qual afecten. Les actuacions proposades són les que l’Ajuntament anirà aplicant de manera gradual a partir d’ara , segons necessitat, amb l’objectiu de millorar progressivament la mobilitat del municipi, fent-la més fàcil, coherent i sostenible per a la ciutadania.

 

Propostes destacades d’actuació a l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible 

 

Una de propostes de millora de la mobilitat dels vianants és la d’actuar en l’eix Lluís Carulla i Travessera de Poblet, en aquest cas, es planteja la seva pacificació reduint-ne la velocitat i, com a segona opció o bé a llarg termini, la seva conversió en zona de vianants, pacificant el carrer. Aquestes accions permetrien crear una àrea on el comerç i el vianant disposin de més espai i vitalitat.

 

Seguint aquesta línia, una altra de les accions destacades és la de treballar amb l’ordenació dels sentits de circulació, on es proposa un pla de sentits únics per poder oferir més espai als mitjans no motoritzats (a peu i en bicicleta). A més, per tal de millorar la seguretat viària, es recomana implantar miralls a una sèrie de cruïlles on la visibilitat és actualment reduïda.

 

Tanmateix, del procés de participació i del treball de camp, una de les accions que s’ha estudiat més és la d’eliminar la zona blava i establir una nova zona de rotació horària comercial (regulat amb disc horari) de dia i aparcament veïnal de nit. Aquesta actuació suposaria dotar de rotació suficient a l’entorn comercial, però sense que hi hagués pagament per horari d’ús. També se suggereix senyalitzar els espais d’aparcament i la creació de nou aparcament.

 

Un dels punts conflictius del municipi són les zones escolars, en aquests casos es vol augmentar la seguretat viària i també fomentar els desplaçaments a peu en aquests centres. Les accions passarien per la creació d’un camí escolar segur per pacificar les entrades de les escoles i per restringir la circulació de vehicles motoritzats en horari escolar, entre d’altres.

 

En línies generals l’Estudi també recomana la definició d’uns itineraris principals (per a vehicles, biciletes i vianants) per assegurar unes condicions de mobilitat còmoda i segura; creació de nous passos de vianants i voreres que actualment són punts conflictius; creació de punts verds on antigament hi havia els contenidors soterrats; i redistribució de places d’aparcament en la via pública, la facilitació per a l’ús d’aparcaments públics i actuacions en els carrers on les voreres son estretes o bé no són accessibles.