L’Ajuntament de l’Espluga reformula les tarifes de l’aigua i crearà una nova tarifa social

L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí aprovarà en el proper ple municipal algunes novetats en la facturació del consum de l’aigua potable, en concret s’aprovarà la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, aquesta inclourà increments en el preu de l’aigua i també tres noves tarifes, una industrial, una social i l’altra municipal.

 

La revisió del preu de l’aigua és una de les actuacions contemplades en el Pla Director d’Abastament del Servei Municipal d’Aigua aprovat el 2020 per unanimitat i té, com a objectius principals l’harmonització del preu de l’aigua amb la resta de municipis i el sosteniment del cost del servei.

 

La tarifa social, que és un dels principals canvis, permetrà ajudar a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. Amb els nous criteris, l’Ajuntament bonificarà part dels primers 9 m3 i el seu preu serà de 0,40 euros/m3 i a partir d’aquest volum la resta s’aplicarà amb la tarifa comuna, però només pels metres cúbics gastats, sense consums mínims. Per tal de poder-se acollir a la tarifa social s’han de complir una sèrie de requisits, ja que aquesta està adreçada a:

  • Persones soles que tinguin, com a molt, ingressos pel valor de 2 vegades l’IRSC.
  • Per a unitats de convivència que ingressin, com a molt, 2,5 vegades l’IRSC
  • I per a persones o unitats de convivència amb discapacitat o gran dependència i que tinguin uns ingressos de, com a molt, 3 vegades l’IRSC.

 

Aquesta tarifa s’aplicarà a partir del quart trimestre d’aquest any 2023 si bé s’haurà de sol·licitar l’aplicació de la tarifa social.

 

La tarifa municipal estarà destinada als edificis i instal·lacions i serveis municipals o dependents de l’Ajuntament. El preu d’ús municipal es liquidarà per metre cúbic real consumit, a raó de 0,10 Euros/m3. Com que l’Ajuntament és, alhora, prestador i receptor del servei, s’ha cregut convenient regular-ho així, tal com passa en altres municipis.

 

Pel que fa a l’increment de l’ordenança fiscal reguladora de l’aigua aquesta tindrà un augment del 15,75%, passant dels 0,4634 euros per metre cúbic als 0,55 en el cas de la tarifa habitual (Usos domèstics, comercials, agrícoles, ramaders, altres) i a 0,6 en la tarifa d’ús industrial, aquest preu pel tram de 0 a 18 metres cúbics; en el tram de 18 a 36 m3, es passarà de 0,5891 euros a 0,7 en la tarifa domèstica i a 0,8 a la tarifa industrial; en el tercer tram de 36-72 m3 el preu canviarà de 0,7009 a 1,1 en ús domèstic i a 1,25 en el subministrament a ús industrial; l’augment més considerable serà per les persones que consumeixen més aigua perquè passaran de 0,7886 euros per metre cúbic a l’1,4 euros en el cas de la tarifa habitual i a 1,5 en la tarifa d’ús industrial; aquesta modificació de l’ordenança que revisa la tarifa es justifica pel manteniment de l’equilibri econòmic de les arques municipals pel que fa a les partides relacionades amb l’aigua.

 

Les tarifes d’aigua a l’Espluga de Francolí es calculen per trams de consum, per penalitzar els consums més elevats. És a dir, com més aigua gasta un domicili, comerç o indústria, més paga per cada metre cúbic d’aigua. Tot i l’augment de la tarifa en el cànon de l’aigua per algunes franges, l’Espluga de Francolí es troba per sota de la mitjana catalana i també dels municipis veïns.