BAN sobre la neteja de solars

ES FA SABER

 

Que en aquesta estació primaveral, amb l’arribada de la calor i el bon temps augmenta la proliferació de vegetació a tots els solars i terrenys que hi ha a la zona urbana i urbanitzable del nostre poble. Aquesta vegetació comporta, d’una part l’augment d’insectes molestos així com rosegadors, i per l’altra un cop seca, el perill d’incendi.

 

La legislació actual i en concret l’establert a l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, determina que els propietaris dels terrenys i edificacions hauran de mantenir-los en les degudes condicions d’higiene, salubritat i medi ambient, i han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació, establertes en la llei.

 

L’incompliment d’aquesta obligació habilita a l’administració per a l’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada així com la imposició de multes coercitives.

 

Per tot això S’ORDENA als propietaris dels referits solars i terrenys, que procedeixin abans del dilluns 6 de juny de 2022, a la neteja d’aquests, de forma que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d’higiene i salubritat.