Ordenances, reglaments i normativa

Ordenances

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics.

Regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. També regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals o la de la zona blava. Les ordenances no fiscals inclouen els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, com el preu públic per l’ús dels equipaments, per exemple.

Reglament orgànic municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) vol ser la concreció a nivell local del que preveu l’article 5 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local. La finalitat del document és facilitar la convivència i l’organització de l’ajuntament de manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu coneixement i aplicació és doncs d’interès per a polítics, funcionaris, entitats cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya esdevé l’eina que possibilita la publicitat de, al menys, el planejament urbanístic vigent, els convenis urbanístics i les trames urbanes consolidades. En aquest enllaç també s’hi pot trobar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).