Ordenances fiscals

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics.

Regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua. També regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals o la de la zona blava. Les ordenances no fiscals inclouen els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, com el preu públic per l’ús dels equipaments, per exemple.