Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) vol ser la concreció a nivell local del que preveu l’article 5 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local. La finalitat del document és facilitar la convivència i l’organització de l’ajuntament de manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu coneixement i aplicació és doncs d’interès per a polítics, funcionaris, entitats cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.