Tràmits i gestions

Altes i baixes de subministrament d'aigua

La petició d’alta es pot sol·licitar a través d’instància genèrica, indicant l’immoble (i referència cadastral si és possible) i aportant qualsevol document que justifiqui que aquell immoble és de la seva propietat. Només pot fer aquest tràmit la persona propietària de l’immoble, no ho poden fer els llogaters, excepte en el cas d’empreses.

Un cop feta la sol·licitud, els serveis urbanístics i el servei d’aigües municipal fan un informe conforme si procedeix acceptar la sol·licitud o no. Aquesta resolució es notifica a la persona interessada i en cas afirmatiu s’indica l’import a abonar per la instal·lació del comptador. A continuació, la brigada municipal procedeix a instal·lar el comptador i es tramita l’alta per poder fer el cobrament de rebuts, que es pot domiciliar.

Pel que fa a la sol·licitud de baixes d’aquest servei, també cal fer sol·licitud a través d’instància genèrica. Es resol l’autorització de baixa d’aigua per decret d’alcaldia i es notifica a la persona interessada. A continuació es procedeix a retirar el comptador un cop ha finalitzat el trimestre ja que no es pot fer baixa a mig trimestre.