Tràmits i gestions

Alta o canvi de domicili al padró

Qualsevol persona pot fer gratuïtament la inscripció al padró d’habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.

En el cas de les baixes del padró, la persona interessada no cal que faci cap tràmit. L’Ajuntament on causi alta està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’Ajuntament de procedència, als efectes corresponents.

La inscripció és personal i qualsevol persona major d’edat pot realitzar la inscripció de la resta de la seva família, sempre que s’aportin els documents d’identitat dels altres membres de la família i que totes les persones majors d’edat hagin firmat prèviament el document de sol·licitud.

La inclusió d’una nova persona en una unitat de convivència precisa l’autorització d’un major d’edat d’aquella família.

La inscripció de residents o interns en un centre, i que no tinguin la possibilitat d’acudir a les oficines municipals, podrà ser realitzada per personal autoritzat del centre.

Observacions i documentació genèrica:

  • L’alta al padró s’ha de sol·licitar així que es resideix al municipi (no abans).
  • És un tràmit presencial i immediat, sempre que s’acompleixen els requisits.
  • Cal presentar, degudament emplenada i signada, la “sol·licitud d’inscripció al padró municipal”.
  • Cal presentar document personal de qui realitza el tràmit i el de les persones que s’inscriuen: DNI, permís de conduir, permís de residència o passaport; pels menors d’edat, a més a més, el llibre de família (la pàgina on hi consta la inscripció).

Documents específics:

En nova inscripció d’alta o canvi de domicili, per justificar el domicili: escriptura o contracte de compravenda (en edificis de nova construcció, cal disposar de la llicència de primera ocupació municipal); o contracte de lloguer o últim rebut pagat de subministrament d’electricitat, aigua o gas: o autorització d’ús de l’habitatge que s’està ocupant. Un contracte de lloguer d’una habitació no és un document vàlid per empadronar-se.

En nova inscripció d’alta o canvi de domicili, per incorporació de persones en una unitat de convivència ja inscrita: autorització d’inclusió d’una persona major d’edat de la família inscrita.

En nova inscripció d’alta o de canvi de domicili, de menors d’edat, quan no s’inscriuen amb tots dos progenitors: sentència judicial d’atorgament de la guarda i custòdia, o autorització del progenitor que no s’inscriu, o llibre de família monoparental, o justificació de la defunció del progenitor absent.

Per les autoritzacions: caldrà aportar original o còpia del document personal de qui autoritza.