Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Taulell d'anuncis > Taulell d'anuncis pàgina principal


SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
AMB EL SUPORT DE:PROJECTES

 

*

Pla Parcial d'Ordenació Sector Sud-1 "Nou eixample Sud"

*

Projecte de reparcel·lació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del Pla Parcial Riu Sec - Milmanda

 * Modificació puntual de les NN.SS. de Planejament per a precisar l'ús del sòl d'especial protecció de valor forestal i paisatgístic (Subclau 21a)
 * Urbanització Sector SAU 6A Les Eres
 * Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament per a per a la creació de sistemes urbanístics
 * Aprovació inicialment la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament per a precisar el redactat dels articles 178 i 180 de la normativa.
 *

Aprovació inicial la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament per a precisar el redactat dels articles 181 de la normativa.

*

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica del Pla Parcial Industrial sector 6 SAU-1A "Les Eres"

 * Aprovació inicial de la modificació puntual de les NN.SS. de Planejament amb la inclusió del pla de millora urbana, anomenat PMU-6 “Avinguda Catalunya”.
 * Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Espluga de Francolí per a la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística PAU-7 “Carretera de les Masies” per a la consolidació de la trama urbana.
* Expedient de llicència urbanística en sol no urbanitzable sol·licitada per la Fundació Santa Maria de Siurana que afecta la Ermita de la Santíssima Trinitat.
 * Document Resultat del compliment de les prescripcions de l’apartat 1.4 de l’acord de la CTU del Camp de Tarragona de data 07/06/2016
 * Elevació i transport d'aigua en alta des del pou del Fartet fins al dipòsit municipal de Sant Miquel
 * Línia aèria de baixa tensió per a un nou subministrament al polígon 29 parcel·la 47 d el'Espluga de Francolí.